Regulamin usług§1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez RichNet ul. Gorlicka 12, 80-288 Gdańsk, prowadzącym działalność gospodarczą w postaci inwestycji finansowej, wpisana do rejestru małych instytucji płatniczych pod numerem MIP3a/1019 przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: „Instytucja Płatnicza”).
 2. Usługa świadczona przez RichNet polega na:
  1. apewnieniu możliwości kojarzenia Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu zawierania przez nich transakcji finansowych dostępnych w Serwisie (dalej: „Usługa”);
  2. umożliwianiu przechowywania posiadanych środków pieniężnych wirtualnych na unikalnym adresie Portfela Użytkownika, utworzonego przy Koncie Użytkownika,
  3. przekazywaniu – w imieniu i na rzecz Użytkownika – w zakresie w jakim wynika z zawartych transakcji dyspozycji dotyczących środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach płatniczych prowadzonych przez Instytucję Płatniczą, do tej instytucji, celem umożliwienia zrealizowania Usługi,
  4. budowaniu grupy znajomych - zespołu.
 3. Użytkownikiem, na rzecz którego mogą być świadczone Usługi może być:
  1. osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych na podstawie odrębnych przepisów
 4. System teleinformatyczny stanowi zespół urządzeń informatycznych i oprogramowania, a jego zadaniem jest zapewnianie, przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:
  1. zna ryzyko inwestycyjne związane z obrotem finansowym, oraz ma świadomość, iż jednym z elementów tegoż ryzyka jest możliwość utraty wszystkich zainwestowanych środków finansowych;
  2. ma świadomość, że podstawowym zagrożeniem każdego Użytkownika sieci internetowej, jest możliwość przejęcia kontroli nad urządzeniem lub w inny sposób pozyskanie danych przez osoby trzecie w celu przejęcia konta Użytkownika w Serwisie, skutkiem czego może nastąpić kradzież środków finansowych Użytkownika;

§2
Sposób korzystania z usługi

 1. Korzystanie z Usług odbywa się poprzez zalogowanie do Serwisu przez witrynę Operatora.
 2. Świadczenie Usług, o jakich mowa w niniejszym Regulaminie, wymaga rejestracji Użytkownika w Serwisie.
 3. Po dokonaniu rejestracji, w celu korzystania z Usługi, Użytkownikowi przydzielane jest indywidualne oznaczenie (Konto). Każdy Użytkownik może posiadać jedno Konto w Serwisie.
 4. Korzystanie z Serwisu przy pomocy zewnętrznych aplikacji, nakładek lub wtyczek jest dokonywane na wyłączne ryzyko Użytkownika, za które RichNet nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Usługi.

§3
Zasady korzystania

 1. Warunkiem skorzystania z Usługi jest uprzednie zaakceptowanie przez Użytkownika regulaminu świadczenia usług płatniczych przez RichNet.
 2. Świadczenie usług odbywa się odpłatnie.
 3. Opłata za świadczoną Usługę (korzystanie z Serwisu) jest:
  1. naliczana automatycznie w chwili rejestracji danej transakcji;
  2. przekazywana przez Instytucję Płatniczą na rzecz RichNet.
 4. Mechanizm budowania zespołu polega na zapraszaniu znajomych do utworzonej grupy.
 5. Dołączenie do zespołu jest może być odpłatne zgodnie z cennikiem.
 6. Użytkownik otrzymuje kwotę za każdego zaproszonego do zespołu użytkownika zgodnie z cennikiem.
 7. Środki pieniężne przechowywane są w portfelu Użytkownika.
 8. Usługa portfela świadczona drogą elektroniczną polega na wsparciu procesu inwestycyjnego i kumulacji środków pieniężnych wynikających z środków prowizyjnych.arciu procesu inwestycyjnego i kumulacji środków pieniężnych wynikających z środków prowizyjnych.
 9. Wypłata środków pieniężnych z portfela możliwa jest po zakupie abonamentu w kwocie zgodnej z cennikiem.

§4
Rozwiązanie umowy

 1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje rozwiązana:
  1. na żądanie Użytkownika,
  2. przez RichNet
 2. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi powoduje usunięcie konta rozumiane jako zablokowanie możliwości logowania się na Konto Użytkownika. W takim przypadku dane podane przez Użytkownika zostaną usunięte z Serwisu, chyba że przepisy prawa stanową inaczej.
 3. Niewypłacone środki pieniężne zostają przekazane na rzecz RichNet.

§5
Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych i przetwarzanych przez RichNet jak również regulacje dotyczące RODO, zostały umieszczone w dostępnej w Serwisie Polityce Prywatności. Polityka Prywatności stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest jego integralną częścią.
 2. Użytkownik, który chce skorzystać z Usługi musi przejść procedurę weryfikacji tożsamości, którą określa odrębny dokument w postaci Procedury Weryfikacji Tożsamości.
 3. Procedura Weryfikacji Tożsamości i Bezpieczeństwa Transakcji (procedura KYC/AML) realizuje europejskie i krajowe regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania organizacji terrorystycznych, w szczególności przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U.UE.L.2015.141.73 z dnia 2015.06.05); oraz przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (Dz.U.UE.L.2018.156.43 z dnia 2018.06.19). Przystąpienie Użytkownika do korzystania z usług świadczonych przez RichNet oznacza akceptację odpowiedniego stosowania powyższych regulacji.

§6
Reklamacje

 1. Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej przesłanej na adres firmy.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności wpływu, ale nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej została zgłoszona.

§7
Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.